ข่าวสารข้อมูลคุณภาพน้ำ

วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักทรัพยากรน้ำภาค 8 นายสมพล สุโร ช่างฝีมือสนาม ช 4 ลงพื้นที่ให้คำแนะนำปรั