การประเมินผลคุณภาพน้ำ

ดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (Water Quality Index : WQI)

https://mrvop.files.wordpress.com/2010/12/sun1.jpg?w=640          การรายงานผลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้าใจ สนใจ รวมถึงความต้องการมีส่วนร่วมด้วยนั้นการรายงานดังกล่าวควรง่ายต่อการเข้าใจ และสามารถจินตนาการหรือเปรียบเทียบได้ตามความคุ้นเคยของประชาชนทั่วไปเช่น การบอกว่าขนาดของดวงอาทิตย์ = 1.390 x 109เมตร และขนาดของโลก = 1.276 x 107เมตร ทุกคนเข้าใจว่าดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าโลกแต่ในขณะเดียวกันทุกคนก็จินตนาการหรือเปรียบเทียบขนาดของดวงอาทิตย์กับโลกตามความรู้ ความคุ้นเคยของแต่ละบุคคล รวมถึงไม่สามารถจินตนาการได้เลย ถ้าเพิ่มเติมวิธีการสื่อสารว่า ดวงอาทิตย์มีขนาดราวลูกบาสเก็ตบอล โลกก็จะมีขนาดราวหัวเข็มหมุด นอกจากความรู้ ความเข้าใจที่มากขึ้นแล้วความน่าสนใจหรือการกระตุ้นความอยากรู้ที่เพิ่มขึ้นก็จะตามมา ดังนั้นการรายงานผลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน จึงหาวิธีการหรือการประเมินผลคุณภาพน้ำที่สามารถสื่อสารกับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ให้รู้ เข้าใจรวมถึงจินตนาการได้ตามความรู้ที่ประชาชนส่วนใหญ่คุ้นเคย ซึ่งวิธีการหรือการประเมินผลคุณภาพน้ำดังกล่าวคือการประเมินผลคุณภาพน้ำโดยใช้ “ดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (Water Quality Index:WQI)

          ดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (WQI) เป็นดัชนีคุณภาพน้ำทั่วไปที่บ่งบอกสภาพของแม่น้ำโดยทั่วไป โดยมิได้ระบุว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง เช่นเดียวกัน การบอกสภาพร่างกายของคนว่าสมบูรณ์แข็งแรง หรือป่วยแค่ไหนแต่มีได้ชี้ให้เห็นโดยตรงว่า คนที่มีอาการอย่างนั้นจะทำอะไรได้บ้าง (ซึ่งคนป่วยไม่มากก็ยังทำงานบางอย่างได้) โดยเหตุนี้เราจึงเรียกว่า ดัชนีคุณภาพน้ำทั่วไป (General Water Quality Index) ใช้ในการบอกระดับคุณภาพน้ำว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ดี พอใช้ เสื่อมโทรมหรือเสื่อมโทรมมาก Unweighted Multiplicative River Water Quality Index เป็นวิธีใช้ในการเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านคุณภาพน้ำแก่สาธารณชนทราบ ด้วยคำที่ง่าย วิธีการรวบรัด ไม่สลับซับซ้อนซึ่งใช้อยู่ในสหรัฐอเมริกา และเป็นวิธีหนึ่งที่ถูกใช้ในการจัดทำรายงานเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา (พัฒนาโดย Brown, R.M., et al. 1970) การสร้างเครื่องมือในการการประเมินคุณภาพน้ำดังกล่าวมีการกำหนดวัตถุประสงค์ดังนี้

          1.เพื่อให้ผู้บริหารและประชาชนซึ่งไม่มีพื้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้เข้าใจสภาพปัญหาคุณภาพน้ำที่เกิดขึ้นอย่างง่าย มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้แก่ คุณภาพน้ำดีมาก ดี พอใช้ เสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมาก

          2. ดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (WQI) ควรสัมพันธ์หรือมีความสอดคล้องกับมาตรฐานแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้ร่วมกัน

          จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงพัฒนาเครื่องมือในการประเมินคุณภาพน้ำโดยรวม คือ ดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน(WQI) โดยมีขั้นตอนดังนี้    

 

 

1. การกำหนดพารามิเตอร์

          หลักการในการกำหนดพารามิเตอร์ได้แก่ ค่าในมาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน สามารถประเมินประเภทแหล่งน้ำผิวดินได้ ค่าคุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อมลพิษทางน้ำ พารามิเตอร์มีความเสี่ยงหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหามากขึ้น จากหลักการดังกล่าวข้างต้นจึงได้พิจารณากำหนด 5 พารามิเตอร์ที่มีค่าอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินดังนี้  ค่าออกซิเจนละลาย(Dissolved Oxygen, DO) ค่าความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์(Biological Oxygen Demand, BOD) ค่าการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด(Total Coliform Bacteria , TCB) ค่าการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม(Fecal Coliform Bacteria, FCB) ค่าแอมโมเนีย(NH3-N)

2. เกณฑ์คุณภาพน้ำ ตามช่วงค่าคะแนน

          การกำหนดเกณฑ์คุณภาพน้ำตามช่วงคะแนน มาจากการเทียบช่วงคะแนน WQI กับค่ามาตรฐานตามประเภทแหล่งน้ำผิวดิน(เป็นช่วงค่าคะแนนเดิมในการทำWQIช่วงปี2538-2542และมีการปรับปรุงปี 2553)

 

เกณฑ์คุณภาพน้ำ

คะแนนรวม

เทียบได้กับมาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินประเภท

สีแสดงคุณภาพน้ำ

ดีมาก

91 - 100

2

 

ดี

71 - 90

2

 

พอใช้

61 - 70

3

 

เสื่อมโทรม

31 - 60

4

 

เสื่อมโทรมมาก

0 - 30

5

 

 

3. การคิดคะแนน WQI ค่า 0 - 100 เทียบกับค่าความเข้มข้นของแต่ละพารามิเตอร์

          ข้อมูลที่ใช้ประกอบด้วย  1) ข้อมูลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ เป็นระยะเวลา 10 ปี 2) การเทียบช่วงคะแนน WQI กับค่ามาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 2 3 4 และ5 และ 3) ความสามารถในการละลายของออกซิเจนละลายในน้ำจืด ณ ความดัน 1 บรรยากาศ จากการใช้ข้อมูลดังกล่าวสามารถสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าคะแนน WQI กับค่าความเข้มข้นของแต่ละพารามิเตอร์เป็นดังนี้

          3.1) ค่าออกซิเจนละลาย(Dissolved Oxygen, DO)

3.2) ค่าความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์(Biological Oxygen Demand, BOD)

3.3) ค่าการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด(Total Coliform Bacteria , TCB)

          3.4) ค่าการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม(Fecal Coliform Bacteria, FCB)

          3.5) ค่าแอมโมเนีย(NH3-N)

4. การรวมคะแนนของแต่ละพารามิเตอร์ ให้เป็นคะแนนเดียว ในแต่ละการตรวจวัด

          หลักการในการพิจารณาหาสูตรคือ ค่าคะแนนรวมที่ได้เมื่อแปรผลแล้วตรงหรือใกล้เคียงกับประเภทแหล่งน้ำผิวดินในแต่ละจุดตรวจวัดที่ตรวจวัดจริง โดยทำการทดลองหาสูตรที่เหมาะสมได้ผลดังนี้

          ค่า WQI (คะแนนรวม) = ค่าเฉลี่ยของคะแนนทั้ง 5พารามิเตอร์ – ค่าการปรับความถูกต้องของคะแนน*

          สรุป จากวิธีการหลักการและขั้นตอนในการคิดค่า WQI นั้นในอนาคตสามารถเพิ่มพารามิเตอร์อื่นเข้าร่วมในการคิดค่า WQI ได้หากมีพารามิเตอร์ที่เหมาะสม ตามหลักการในการกำหนดพารามิเตอร์ดังกล่าว

 


 

ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

ลำดับ

คุณภาพน้ำ 2/

ค่าทางสถิติ

หน่วย

การแบ่งประเภทคุณภาพน้ำตามการใช้ประโยชน์ 1/

ประเภท

1

ประเภท

2

ประเภท

3

ประเภท

4

ประเภท

5

1.        

สี กลิ่นและรส (Colour, Odour and Taste)

 

-

-

2.        

อุณหภูมิ  (Temperature)

 

°

-

3.        

ความเป็นกรดและด่าง  (pH)

 

-

5.0-9.0

5.0-9.0

5.0-9.0

-

4.        

ออกซิเจนละลาย (DO)

P 20

มก./.

<6.0

<4.0

<2.0

-

5.        

บีโอดี (BOD)

P 80

มก./.

>1.5

>2.0

>4.0

-

6.        

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด   

 (Total Coliform Bacteria)

P 80

เอ็ม.พี.เอ็น

/100 มล.

(MPN/100 ml)

>5,000

>20,000

-

-

7.        

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม

(Fetal Coliform Bacteria)

P 80

>1,000

>4,000

-

-

8.        

ไนเตรต (NO3) ในหน่วยไนโตรเจน

 

มก./.

มีค่าไม่เกินกว่า

 

 

5.0

-

9.        

แอมโนเนีย (NH3) ในหน่วยไนโตรเจน

 

0.5

-

10.     

ฟีนอล  (Phenols)

 

0.005

-

11.     

ทองแดง (Cu)

 

0.1

-

12.     

นิคเกิล (Ni)

 

0.1

-

13.     

แมงกานีส (Mn)

 

1.0

-

14.     

สังกะสี (Zn)

 

1.0

-

15.     

แคดเมียม (Cd)

 

0.005*

0.05**

-

16.     

โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr hexavalent)

 

0.05

-

17.     

ตะกั่ว (Pb)

 

0.05

-

18.     

ปรอททั้งหมด (Total Hg)

 

0.002

-

19.     

สารหนู (As)

 

0.01

-

20.     

ไซยาไนด์  (Cyanide)

 

0.005

-

21.     

กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity)

-         ค่ารังสีแอลฟา (Alpha)

-         ค่ารังสีเบตา (Beta)

 

 

เบคเคอเรล/.

 

 

มีค่าไม่เกินกว่า

 

0.1

1.0

 

-

-

22.     

สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด (Total Organochlorine Pesticides)

 

มก./.

0.05

-

23.     

ดีดีที (DDT)

 

ไมโครกรัม/.

1.0

-

24.     

บีเอชซีชนิดแอลฟา (Alpha-BHC)

 

ไมโครกรัม/.

มีค่าไม่เกินกว่า

0.02

-

25.     

ดิลดริน (Dieldrin)

 

0.1

-

26.     

อัลดริน (Aldrin)

 

 

 

0.1

 

27.     

เฮปตาคลอร์และเฮปตาคลออีปอกไซด์

(Heptachlor  & Heptachlor epoxide)

 

0.2

-

28.     

เอนดริน (Endrin)

 

ไม่สามารถตรวจพบได้ตามวิธีการตรวจสอบที่กำหนด

-

 

แหล่งที่มาของข้อมูล : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (.. 2537)  ออกตามความใน    พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ .. 2535  เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 111 ตอนที่ 16    ลงวันที่  24 กุมภาพันธ์  2537

หมายเหตุ

1/ แบ่งประเภทแหล่งน้ำผิวดิน

ประเภทที่ 1  ได้แก่ แหล่งน้ำที่คุณภาพน้ำมีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน้ำทิ้งจากกิจกรรมทุกประเภท  และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

(1)    การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน

(2)    การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพื้นฐาน

(3)    การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ำ

 

ประเภทที่  2  ได้แก่แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

(1)    การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุง   คุณภาพน้ำทั่วไปก่อน

(2)    การอนุรักษ์สัตว์น้ำ

(3)    การประมง

(4)    การว่ายน้ำและกีฬาทางน้ำ

 

         ประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท  และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

(1)    การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุง  คุณภาพน้ำทั่วไปก่อน

(2)    การเกษตร

 

ประเภทที่ 4  ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท  และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

(1)   การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ  และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน

(2)    การอุตสาหกรรม

 

ประเภทที่ 5 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม

 

2/ กำหนดค่ามาตรฐานเฉพาะในแหล่งน้ำประเภทที่ 2-4  สำหรับแหล่งน้ำประเภทที่ 1 ให้เป็นไปตามธรรมชาติ และแหล่งน้ำประเภทที่ 5 ไม่กำหนดค่า

             เป็นไปตามธรรมชาติ

           อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส

*             น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3  ไม่เกินกว่า  100 มิลลิกรัมต่อลิตร

**            น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3  เกินกว่า  100 มิลลิกรัมต่อลิตร

<             ไม่น้อยกว่า

>             ไม่มากกว่า

°           องศาเซลเซียส

P 20         ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 20 จากจำนวนตัวอย่างน้ำทั้งหมดที่เก็บมาตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

P 80         ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 80 จากจำนวนตัวอย่างน้ำทั้งหมดที่เก็บมาตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

มก./.       มิลลิกรัมต่อลิตร

มล.           มิลลิลิตร

MPN         เอ็ม.พี.เอ็น หรือ Most Probable Number

 

 

 

 เกณฑ์การเตือนภัยคุณภาพน้ำของสถานีอัตโนมัติ

 

เกณฑ์การเตือนภัย

ออกซิเจนละลาย : DO (mg/l)

การนำไฟฟ้า : EC (µS/cm)

ความเค็ม : Sal (ppt)

ปกติ

3 - 12

< 1,000

< 0.5

เฝ้าระวัง

1 - < 3 หรือ > 12 - 20

> 1,000 - 4,000

> 0.5 - 2.0

วิกฤต

< 1 หรือ > 20

> 4,000

> 2.0