ลงพื้นที่ให้คำแนะนำปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน

26/06/2562

วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักทรัพยากรน้ำภาค 8 นายสมพล สุโร ช่างฝีมือสนาม ช 4 ลงพื้นที่ให้คำแนะนำปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อให้คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานประปาดื่มได้ ของกรมอนามัย ตามโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เป็นระบบประปาผิวดิน 7 แห่ง ได้แก่ บ้านดานงา ม.2 บ้านเหนือ ม.3 บ้านนาเหนือ ม.3 บ้านยูงทอง ม.4 บ้านทุ่งเลียบ ม.5 บ้านเตาร้าง ม.6 และบ้านควนกบ ม.7 จากผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้ง 7 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์มาตราฐาน ได้แนะนำวิธีการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งผู้ดูแลระบบมีความเข้าใจและเต็มใจในการปฏิบัติตามคำแนะนำเป็นอย่างดี