เปิดตัวโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16

26/06/2562

 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ