ตารางข้อมูลคุณภาพน้ำ


ที่ สถานี หน่วยงาน จังหวัด แหล่งน้ำ วันที่ตรวจ คุณภาพน้ำ
pH DO EC Temp Turb NH4N Salinity
แสดง

ตารางข้อมูลระดับน้ำ


ที่ สถานี หน่วยงาน จังหวัด แหล่งน้ำ วันที่ตรวจ ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ระดับน้ำ (%)
แสดง