ตารางข้อมูลคุณภาพน้ำ

ที่ สถานี หน่วยงาน จังหวัด แหล่งน้ำ วันที่ตรวจ คุณภาพน้ำ
pH DO EC Temp Turb NH4N Salinity
แสดง

ตารางข้อมูลคุณภาพน้ำ


ที่ สถานี หน่วยงาน จังหวัด แหล่งน้ำ วันที่ตรวจ คุณภาพน้ำ
pH DO BOD TCB FCB TP NO3-N NO2-N NH3-N TKN WQI SS TS TDS
ที่ สถานี หน่วยงาน จังหวัด แหล่งน้ำ วันที่ตรวจ คุณภาพน้ำ
Hard Fe Cd Cr Mn Ni Pb Zn Cu Hg As
ที่ สถานี หน่วยงาน จังหวัด แหล่งน้ำ วันที่ตรวจ คุณภาพน้ำ
HEPTACHLOR ALPHA_BHC ALDRIN HEPTACHLOR_EPOXIDE DIELDRIN ENDRIN P_DDT P_DDD P_DDE DELTA_BHC ENDOSULFAN1 ENDOSULFAN2 GAMMA_BHC ENDOSULFAN_SULFATE METHYL_PARATHION FENITROTHION MALATHION PARATHION CARBARYL CARBOFURAN ORGANOCHLORINE DDT BETA_BHC ENDRIN_ALDEHYDE

แสดง

ตารางข้อมูลคุณภาพน้ำ

ที่ สถานี หน่วยงาน จังหวัด แหล่งน้ำ วันที่ตรวจ ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ระดับน้ำ (%)
แสดง

เกณฑ์การเตือนภัยสำหรับสถานี

เกณฑ์การเตือนภัย

ความจุลำน้ำ (ม.รทก.) <= 10
น้อยวิกฤติ
> 10
น้อย
> 30
ปกติ
> 70
มาก
> 100
มากวิกฤติ