รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ประเภท
ติดตั้งที่
หน่วยงานเจ้าของ
ละติจูด
ลองติจูด
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
ลุ่มน้ำหลัก
ลุ่มน้ำย่อย
แหล่งน้ำ
วันเวลาล่าสุด  
สถานะ

ข้อมูลสถานี

พารามิเตอร์ ค่า หน่วย สถานะ

สถิติคุณภาพน้ำ

ค้นหาจากวันที่

เลือกพารามิเตอร์

เลือกพารามิเตอร์

ตารางข้อมูลคุณภาพน้ำ


ที่ วันที่ตรวจ คุณภาพน้ำ
pH DO EC Temp Turb NH4N Salinity BOD COD

ตารางข้อมูลคุณภาพน้ำ


ที่ วันที่ตรวจ คุณภาพน้ำ
pH DO BOD TCB FCB TP NO3-N NO2-N NH3-N TKN WQI SS TS TDS WT AT Turb Ec
ที่ วันที่ตรวจ คุณภาพน้ำ
HARD FE CD CR MN NI PB ZN CU HG AS
ที่ วันที่ตรวจ คุณภาพน้ำ
HEPTACHLOR ALPHA_BHC ALDRIN HEPTACHLOR_EPOXIDE DIELDRIN ENDRIN P_DDT P_DDD P_DDE DELTA_BHC ENDOSULFAN1 ENDOSULFAN2 GAMMA_BHC ENDOSULFAN_SULFATE METHYL_PARATHION FENITROTHION MALATHION PARATHION CARBARYL CARBOFURAN ORGANOCHLORINE DDT BETA_BHC ENDRIN_ALDEHYDE
ที่ วันที่ตรวจ ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ระดับน้ำ (%)

เกณฑ์การเตือนภัย

เกณฑ์การเตือนภัย

ความจุลำน้ำ (ม.รทก.) <= 10
น้อยวิกฤติ
> 10
น้อย
> 30
ปกติ
> 70
มาก
> 100
มากวิกฤติ